سال 1398، سال رونق تولید

فرصتهای سرمایه گذاری -> قوانین، آیین نامه ها و نشریات
آیین نامه های اجرایی
ردیف فایل سال
37 1398- صورتحساب آب بها و کارمزد دفع فاضلاب 1398
36 1398- تعرفه برق و شرایط عمومی آن ها 1398
35 1397-آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه 1397
34 1397- نرخ پایه خرید تضمینی برق 1397
33 1397- تعرفه برق و شرایط عمومی آن ها 1397
32 1397- تعرفه آب بها 1397
31 1396-آیین نامه اجرایی تبصره 19 1396
30 1395- دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری 1395
29 1395- دستورالعمل اجرایی ماده 27 قانون الحاق 1395
28 1395- ابلاغیه دستورالعمل ماده 27 1395
27 1394-آئین نامه اجرائی بند (ه)تبصره (19)قانون بودجه کل کشور 1394
26 1394- ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق 1394
25 1394- دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری 1394
24 1394- آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 1394
23 1394- آیین نامه اجرایی ماده 61 قانون اصلاح انرژی الگوی مصرف انرژی 1394
22 1394- آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1394
21 1394- آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور 1394
20 1393-آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 6 قانون بودجه 1393
19 1393-آیین نامه اجرایی اصلاح قانون ماده 56 1393
18 1393- دستورالعمل اجرایی ماده 23 قانون الحاق 1393
17 1393- آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1393
16 1391-دستورالعمل تبصره 2 ماده 134 قانون پنجم توسعه 1391
15 1391-دستورالعمل بند ز ماده 133 قانون برنامه پنج ساله پنجم 1391
14 1391-دستورالعمل بند ب ماده 133 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 1391
13 1391-آیین نامه اجرایی بند م ماده 194 قانون برنامه پنجساله پنجم 1391
12 1391- ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام بر اساس چزئ 2 بند ب ماده 40 1391
11 1391- تصویب نمونه قراردادهای تضمین خرید آی از تاسیسات نمک زدایی 1391
10 1391- تصویب نمونه قراردادهای تضمین خرید آب از تصفیه خانه ها 1391
9 1390-آیین نامه اجرایی جزء ب بند 78 قانون بودجه 1390
8 1390- تصویب نامه در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای نمونه و یا مشابه تولید داخلی توسط تمامی دستگاه های دولتی 1390
7 1389- دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری موضوع جزئ 4 بند ب ماده 40 1389
6 1388-آیین نامه برآورد ارزش واقعی انرژی برق آبی و تبدیل آن به درآمد مالی 1388
5 1388-آیین نامه اجرایی جزء ه بند 6 ماده واحده قانون بودجه 1388
4 1387- آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری 1387
3 1385- آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1385
2 1384- آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مققرات مالی دولت 1384
1 1381- آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1381
    آدرس تماس

  • آدرس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 27821-021
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل :