سال1400:تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

جزئیات اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام شد

جزئیات اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی سازمان بازنشستگی کشور اعلام شد.

 قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای تغییرات عمده در سیاست‌های اداری و یکسان‌سازی قوانین مختلف استخدامی به خصوص قانون استخدام کشوری که به مرور زمان شامل اصلاحات متعددی شد و شاید یک از مهمترین عوامل ایجاد تبعیض در سیستم اداری کشور بود و با اصول و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هم‌خوانی نداشت تدوین شود. این قانون به منظور برقراری ارتباط مستقیم و مناسب بین خدمات کارکنان، ویژگی‌های شاغلین با میزان حقوق و مزایای دریافتی آنها و رعایت عدالت در پرداخت‌های کارکنان در جلسه مورخ هشتم مهرماه سال 1386 هجری شمسی کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در تاریخ 18/7/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید. تعیین حقوق بازنشستگان در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری شامل بازنشستگانی است که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت‌ اداری بوده‌اند که به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ (125 امتیاز) در نظر گرفته می‌شود. (بند 2 ماده 68)،‌ بازنشستگانی که در طول دوران خدمت حداقل به مدت 2 سال دارای سمت‌های مدیریتی بوده‌اند بین 5 تا 25 درصد به امتیاز حقوق آنان اضافه می‌شود. (تبصره 1 ماده 109)،‌ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از 30 سال است به ازاء هر سال (تا 10 سال) 5/2درصد به ارقام جداول امتیاز مربوط اضافه می‌گردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از 30 سال است (تا پانزده سال) به ازاء هر سال 5/2درصد  از ارقام جداول امتیاز مربوط کسر می‌‌شود. مشروط به اینکه میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد. (تبصره 2 ماده 109) همچنین بازنشستگان و وظیفه‌بگیران ،‌ چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فعلی (پس از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری) دریافت می‌نمایند همان ارقام قبلی ملاک پرداخت است.(تبصره 5 ماده 109) حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری بر اساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوطه در ضریب ریالی فوق‌الذکر و بر اساس 30 سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام (بند الف ماده 109) است که امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنها که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تصدی مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده‌اند که مشمولان بند «الف و ب» ماده (109) را که در طول دوران خدمت حداقل به مدت 2 سال دارای سمت‌های مدیریتی بوده‌اند درصدهای زیر برحسب مورد و بر اساس جدول بند «الف» ماده (109) به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد(حداقل 5 درصد و حداکثر 25 درصد). حقوق بازنشستگی، موظفین یا مستمری‌بگیران اعضاء هیئت علمی بر اساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اساس 30 سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام (بند الف ماده 110) است که برای بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگ‌زده مشغول خدمت اداری بوده‌اند به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ 125 امتیاز در نظر گرفته می‌شود. (بند 2 ماده 68)،‌برای بازنشستگی که در طول دوران خدمت حداقل به مدت 2 سال دارای سمت‌های مدیریتی بوده‌اند بین 5 تا 25 درصد به امتیاز حقوق آنان اضافه می‌شود. (تبصره 1 ماده 109)،‌برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از 30 سال است به ازاء هر سال (تا 10 سال) 5/2 درصد به ارقام جداول امتیاز مربوط اضافه می‌‌شود و افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از 30 سال است (تا 15 سال) به ازاء هر سال 5/2 درصد از ارقام جداول امتیاز مربوط کسر می‌‌شود. مشروطبه اینکه میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نشود. (تبصره 2 ماده 109) و برای هر کدام از بازنشستگان و وظیفه بگیران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فعلی (پس از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری) دریافت می‌‌کنند همان ارقام قبلی ملاک پرداخت است(تبصره 5 ماده 109). حقوق بازنشستگی، موظفین یا مستمری‌بگیران قضات بر اساس امتیاز ردیف آخرین گروه و بر اساس 30 سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام اینگونه است که در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضایی با کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن (مووضع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضایی کسانی که 3 سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضایی داشته‌اند) 5 درصد از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد،‌ در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضایی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته‌های قابل قبول برای قضات 5 درصد و برای مدرک تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته‌ها 10 درصد به امتیاز شغلی آنان اضافه می‌گردد که علاوه بر امتیازات فوق به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسئولیت‌های زیر حداقل به مدت 2 سال در طول دوران خدمت درصدهای زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه و برای سنوات کمتر از 2 سال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد. دادستان نظامی استان، دادستان عمومی (غیر از تهران)، رئیس دادگستری شهرستان، دادستان انقلاب اسلامی استان، رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل به ماخذ 5 درصد،‌ مدیران کل، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مرکز استان (غیر از تهران)، دادستان نظامی تهران، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ماخذ 10 درصد،‌ معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستری، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستان تهران، رئیس کل دادگستری استان به ماخذ 15 درصد حقوق مبنا،‌ رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور به ماخذ 20 درصد،. همچنین برای بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگ‌زده مشغول خدمت‌ اداری بوده‌اند به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ 125 امتیاز در نظرگرفته می‌شود و برای بازنشستگانی که در طول دوران خدمت حداقل به مدت 2 سال دارای سمت‌های مدیریتی بوده‌اند بین 5 تا 25 درصد به امتیاز حقوق آنان اضافه و برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از 30 سال است به ازای هر سال (تا 10 سال) 5/2 درصد به ارقام جداول امتیاز مربوط اضافه می‌‌شود و افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از 30 سال است (تا 15 سال) به ازاء هر سال 5/2 درصد از ارقام جداول امتیاز مربوط کسر می‌‌شود مشروط به اینکه میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نشود. گفتنی است هر کدام از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فعلی (پس از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری) دریافت می‌نمایند همان ارقام قبلی ملاک پرداخت است. مشاغل تخصصی در مورد کارکنانی که مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی ارشد دارند تعریف نشده است. صدور بخشنامه شماره 22305/ 250مورخ 04/02/ 1387به دستگاه‌های اجرایی جهت ارسال اطلاعات مربوط به سمت‌های مدیریتی و خدمت در مناطق جنگ زده بازنشستگان از طریق سامانه اینترنتی سازمان به نشانی www.cspf.ir تحت عنوان «سیستم جمع‌آوری اطلاعات قانون مدیریت خدمات کشوری.»،‌ تشکیل جلسات توجیهی کارشناسی جهت مسئولان امور اداری دستگاه‌های اجرایی و کانون‌های بازنشستگی در خصوص قانون و چگونگی تطبیق حقوق بازنشستگان،‌ بازنگری و تطبیق پایگاه اطلاعاتی بازنشستگان و اصلاح سیستم عملیاتی مکانیزه احکام بازنشستگان با تغییرات قانون مدیریت خدمات کشوری،‌ صدور احکام جدید حدود 800 هزار نفر از بازنشستگان مشمول و فراهم آوردن مقدمات پرداخت حقوق بر مبنای احکام جدید از مهر 1387، از جمله اقدامات اجرایی پس از ابلاغ قانون در سازمان بازنشستگی کشوری است. برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان حداقل سن و سابقه خدمت 5 سال کاهش دارد. (برای مردان) همچنین در مورد قانون پیش از موعد مصوب 6/5/ 1386که به استناد ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری قابلیت اجرایی دارد، آقایان با حداقل 25 سال خدمت و 5 سال ارفاق و خانم‌ها با حداقل 20 سال خدمت و 5 سال ارفاق به صورت توافقی (توافق دستگاه و مستخدم) بازنشسته می‌شوند. بازنشستگانی که آمار آنها هیچگونه تغییری نداشته‌اند مربوط به بازنشستگان جدید است که از فوق‌العاده ویژه و همترازی هیئت علمی استفاده نموده‌اند و یا جزو رسته مقامات، قضات و هیئت علمی بوده‌اند. افزایش بیش از 100درصد ،‌عمدتا مربوط به بازنشستگان دارای خدمات مازاد بر 30 سال، مناطق جنگ زده و پستهای مدیریتی و بازنشستگان قدیمی مربوط به سنوات قبل از سال 1354است. افرادی که فاقد کد ملی یا دستگاه‌های مانند سازمان انرژی اتمی بوده که تکلیف آنها مشخص نشده است و یا مربوط به افرادی است که اطلاعات ارایه شده آنها توسط دستگاه ذی‌نفع در سایت سازمان مغایرت کلی با بانک اطلاعاتی احکام بازنشستگان دارند که متعاقبا با تکمیل و اصلاح اطلاعات نسبت به صدور احکام افزایش حقوق آنها اقدام خواهد شد. پرونده‌های راکدی که در حال حاضر پرداختی به آنها صورت نمی‌گیرد با توجه به قوانین و مقررات فعلی، احتمال فعال شدن آنها وجود دارد. میانگین کل حقوق ماهانه قبل از اجرای قانون مبلغ 237، 070، 3 ریال بوده که بعد از اجرای قانون به مبلغ 486، 579، 4 ریال (معادل 1/49 درصد) افزایش یافته است. افرادی که فاقد کد ملی یا دستگاه‌های مانند سازمان انرژی اتمی بوده که تکلیف آنها مشخص نشده است و یا افرادی که اطلاعات ارایه شده آنها توسط دستگاه ذی‌نفع در سایت سازمان مغایرت کلی با بانک اطلاعاتی احکام بازنشستگان دارد منتظر ارائه مدرک هستند که متعاقبا با تکمیل و اصلاح اطلاعات نسبت به صدور احکام افزایش حقوق آنها اقدام خواهد شد. افزایش حقوق بازنشستگان سال 1373 نسبت به سایر بازنشستگان، ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1371است که عمدتاً با سنوات خدمت بیش از 30 سال بازنشسته شده‌اند. (به منظور برخورداری از حقوق بازنشستگی بالاتر) همچنین بازنشستگان این سال اولین دسته دریافت‌کنندگان گروه تشویقی ناشی از ارزش‌یابی کارکنان و مدیران در این مقطع زمانی بوده‌‌اند.

کد خبر: 228
  تاریخ خبر : دوشنبه 2 دی 1387

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir