سال1400:تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

فراخوان برای سرمایه گذاری، احداث و بهره برداری از نیروگاه نیروگاه تلمبه ذخیره ای رودبار لرستان

 

نوع آگهی

انتخاب مشاور

موضوع

فراخوان برای سرمایه گذاری، احداث و بهره برداری از نیروگاه نیروگاه تلمبه ذخیره ای رودبار لرستان

تشریح

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران موسسات غیر دولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی می رساند، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در نظر دارد با هدف افزایش توان تولید و کیفیت برق کشور و با استفاده از مفاد بند «ت» ماده 48 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (ابلاغی به شماره ۷۵۷۷۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ شورای اﻗﺘﺼﺎد و اصلاحیه شماره 11099 مورخ 11/03/1400) ، نسبت به شناسایی و ارزیابی صلاحیت متقاضیان دارای توانمندی فنی و مالی لازم برای سرمایه گذاری، احداث و بهره برداری از نیروگاه نیروگاه تلمبه ذخیره ای رودبار لرستان اقدام نماید.
لازم به ذکر است که ماده قانونی اشاره شده در بالا، شرایط خرید تضمینی برق و نرخ آن از تولید کنندگان را تعریف می کند.
موقعیت پروژه: استان لرستان، 100 کیلومتری جنوب شهرستان الیگودرز
الف- روش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و اﻧﺘﻘﺎل (BOT) ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ب- اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار در ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﻗﺎﺑﺘﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻓﻨﻲ، روش ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری و ﻧﺮخ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮق اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ج- ﻧﺮخ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮق در ﻓﺮآﻳﻨﺪی رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ خواهد شد و ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺮخ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﻴﺮو، قابل اعمال در ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار ﻣﻨﺘﺨﺐ خواهد بود.
د- متقاضیان برای دریافت اسناد این فراخوان، می توانند به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir  و یا پایگاه اطلاع رسانی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به نشانی https://fa.iwpco.ir  مراجعه نمایند و یا نماینده آنها می تواند با همراه داشتن معرفی نامه کتبی با مراجعه به دفتر این پروژه به صورت حضوری اسناد را دریافت نماید.
زمان تحویل پیشنهادها: فرم های تکمیل شده همراه با اسناد و مدارک لازم و فایل­های الکترونیکی آنها (داخل سی دی یا دی وی دی در قالب پی دی اف) و حداکثر تا ساعت ١٥:٠٠ روز شنبه مورخ 4/10/1400 به دفتر پروژه تحویل شوند.
نشانی دفتر پروژه: تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا (الهیه)، خیابان بیدار، شماره 3، طبقه پنجم
روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

 

احتمال تمدید مهلت

خیر

بین المللی است

خیر
 مدیر پورتال
 230

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir